Maki Ali Idrees
masOn kEl gava sAy ikka alginAn
loli lolin dege nAyga iya hiddutOn ikka dAna iyA
adIla sebel lEli
dolgidin bedrivEn
maska dAnA gurana goranA
vOrtanga